Audiometria mowy / Audiometria słowna

            Audiometria mowy, zwana też audiometrią słowną lub — w od­różnieniu od audiometrii tonalnej — audiometrią wokalną, jest dziś  jednym z najbardziej istotnych części badania audiologicznego.

Badanie słuchu tonami czystymi, aczkolwiek daje obraz jego istotnej ostrości, nie jest jednoznaczne z określeniem zdolności rozumienia mowy. Doświadczenie wskazuje, że istnieje szereg stanów, w których mimo dobrego słyszenia tonów czystych rozumienie mowy jest poważnie zaburzone (schisacusis) i odwrotnie – gdzie mimo dużego ubytku słuchu mowa rozumiana jest dość dobrze. Ilustracją pierwszego przykładu jest złe rozumienie mowy przez ludzi starszych, drugiego – dość dobre rozumienie mowy przez ludzi z resztkami słuchu po właściwie przeprowadzonej rehabilitacji.
Pomiary dla mowy mogą być stosowane w diagnostyce do zbadania zdolności przetwarzania i stopnia wpływu na ten proces uszkodzeń w uchu środkowym, ślimaku, nerwie słuchowym, w drogach w pniu mózgowym i ośrodku słyszenia w korze mózgowej.
Słowa są kompozycją dźwięków o określonym natężeniu i wysokości co w sumie składa się na ich barwę. Ponieważ nie są to tony czyste, skład poszczególnych głosek zależny jest zarówno od tonu podstawowego jak i od tonów harmonicznych. 

Cechy fizyczne mowy i cechy fizjologiczne obwodowego narządu słuchu — zarówno jego części przewodzącej, jak i odbiorczej – decydują o doprowadzeniu złożonych bodźców dźwiękowych, składających się na mowę, do ośrodkowego układu nerwowego. Te czynniki składają się na słyszenie mowy, co nie jest równoznaczne z rozumieniem. To ostatnie jest złożoną funkcją psychiczną, zachodzącą na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, a więc między jądrami ślimakowymi na granicy rdzenia przedłużonego i mostu a korą płata skroniowego. Tutaj następuje rejestracja sygnałów dźwiękowych, ich kodowanie, a więc kojarzenie ze znanymi pojęciami i rozpoznawanie ich znaczenia. Bodźce dźwiękowe docierają obu usznie i — jak wskazują badania — jedno- lub obuuszne słyszenie nie jest obojętne dla rozumienia mowy. Znajduje to swój wyraz zwłaszcza w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, kiedy kojarzenie bodźców dochodzących z obu uszu ulega zaburzeniu.

Zadania Audiometrii Mowy

• jakościowa i ilościowa ocena niedosłuchu
• sprawdzenie funkcjonowania układu słuchowego osoby badanej (wydolności całej drogi słuchowej łącznie z OUN)
• ocena zdolności do rozpoznawania różnych dźwięków werbalnych
• uzyskanie danych do protezowania słuchu i wykazanie korzyści z protezowania
• możliwość rehabilitacji słuchowej przy doborze odpowiednich list artykulacyjnych.

W audiometrii mowy stosuje się przeważnie kilka rodzajów prób:

 • listy liczb dwucyfrowych – służące do ustalenia ubytków słuchu dla mowy,
 • listy wyrazów jednosylabowych – służące do ustalania ubytków dyskryminacji,
 • listy mieszane z wyrazów wielosylabowych,
 • testy logatomowe.

W audiometrii mowy określa się :

 • próg wykrywania mowy (Speech Detection Threshold, SDT)
 • próg rozumienia mowy (Speech Reception Treshold, SRT)
 • próg rozróżniania czyli dyskryminacji
 • stopień różnicowania (dyskryminacji)
 • ubytek różnicowania (dyskryminacji) (Discrimanation Loss, DL)
 • szerokość krzywej artykulacyjnej
 • poziom nieprzyjemnego słyszenia (Uncomforttable Level UCL, Discomfortable Level DCL)
 • dynamiczny przedział (UCL-SRT)
 • rozrzut krzywej.

Zakres słyszenia człowieka według głośności i częstotliwości brzmienia głosek 

Audiometria mowy stanowi integralną część badań audiologicznych, niezbędną do oceny zrozumiałości mowy.   Badanie możliwe jest tylko przy współpracy osoby badanej, której zadaniem jest powtarzanie usłyszanych elementów mowy takich jak sylaby, wyrazy czy zdania. Wyniki badania zaznacza się w układzie współrzędnych. Na osi poziomej (zmiennej niezależnej) znajduje się [dBSPL] – poziom prezentacji mowy, na osi pionowej [%] prawidłowo powtórzonych słów dla danego poziomu. 

Interpretacja wyników audiometrii mowy:

Cechy audiogramu mowy w poszczególnych typach uszkodzeń słuchu:

AUDIOMED APARATY SŁUCHOWE

ul. M. Reja 16/18 lok. 2

87-800 Włocławek

tel: 54 426 25 85,   604 479 703

Social Media