Diagnoza Neuroflow w Centralnych Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego

apd

      Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD/CAPD (auditory processing disorder) to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym nie wynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. APD, podobnie jak szumy uszne i zawroty głowy, nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej, ale są zespołem objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowej czułości słuchu. Ośrodkowe zaburzenia słuchu często współwystępują z innymi zaburzeniami typu ADHD, dysleksja, SLI skutkiem czego są zaburzenia w komunikowaniu się, obniżenie osiągnięć szkolnych i dalsze problemy w grupie rówieśniczej. Problem definicji przetwarzania słuchowego nie jest nowym wynalazkiem, zajmowali się nim wcześniej różni naukowcy z zakresu medycyny, logopedii, pedagogiki. Keith i wsp. (1986) określali zaburzenia przetwarzania słuchowego jako niezdolność do detekcji, dyskryminacji oraz rozpoznawania i rozumienia informacji prezentowanych drogą słuchową, pomimo prawidłowej czułości słuchu. Z kolei Boone (1987) wskazuje, że CAPD to trudności w przetwarzaniu i rozumieniu bodźców werbalnych i niewerbalnych, będące wynikiem nieprawidłowego przetwarzania tych bodźców na drodze słuchowej. Natomiast wg ASHA ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowe go to deficyty w przetwarzaniu informacji akustycznych, które dotyczą przynajmniej jednej z wymienionych wyżej funkcji słuchowych.

Przeprowadzamy badania wstępne do diagnozy Neuroflow.

Koszt badań wstępnych wymaganych do diagnozy APD wynosi 40 zł.

W skład badania wchodzą:

 • videootoskopia przewodów słuchowych
 • badanie audiometryczne poziomu słyszenia 
 • badanie audiometryczne progu dyskomfortu UCL (w kierunku zaburzeń ślimakowych i nadwrażliwości słuchowej).

Jak stwierdzić, czy moje dziecko ma zaburzenia przetwarzania słuchowego?

zaburzenia przetwarzania słuchowego

Występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego można podejrzewać, jeżeli pomimo prawidłowej inteligencji dziecko prezentuje poniższe objawy:
● trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych
● trudności z rozumieniem mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie (np. klasie, sali gimnastycznej),
● mylenie podobnie brzmiących wyrazów,
● problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega dźwięk,
● problemy w dłuższym utrzymywaniu uwagi na zadaniu wymagającym słuchania,
● trudności z rozumieniem złożonych poleceń lub dłuższych wypowiedzi lub opowiadań.

Dodatkowymi objawami mogą być:

 • trudności z pisownią,
 • nadwrażliwość słuchowa,
 • brak zdolności muzycznych,
 • trudności w rozumieniu tłumaczonych filmów,
 • słabe rozumienie słów podczas rozmowy telefonicznej,
 • współistnieją zaburzenia mowy czynnej, wypowiedzi są ubogie zarówno w zakresie słownictwa jak i gramatyki.

Postępowanie diagnostyczne

Celem działań diagnostycznych jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania APD oraz określenie profilu klinicznego APD w celu wybrania  odpowiedniej formy treningu słuchowego.

W skład diagnozy wchodzą:

– badania audiologiczne:

 • (otoskopia/videootoskopia uszu – pod kątem drożności kanałów słuchowych, fizjologii uszu bądź stanów wymagająych interwencji laryngologicznej,
 • audiometryczne badania słuchu: audiometria tonalna – badanie progu słyszenia, audiometria słowna – badanie rozumienia mowy w warunkach standaryzowanych,
 • tympanometria w przypadku wątpliwego wyniku audiometrii tonalnej,
 • testy psychoakustyczne, oceniające sprawność przetwarzania słuchowego (badanie wyższych funkcji słuchowych.

Trzy najważniejsze z klinicznego punktu widzenia grupy wyższych funkcji słuchowych oraz testy przesiewowe pozwalające na ich ocenę (Jerger i Musiek, 2000).

 1. Prawidłowe procesy integracji i separacji informacji obuusznej – test rozdzielnouszny cyfrowy (ang.Dichotic Digit Test – DDT).
 2. Prawidłowe procesy analizy czasowej i percepcji kolejności dźwięków – test sekwencji częstotliwości(ang. Frequency Pattern Test – FPT), test różnicowania wysokości dźwięku (ang. Difference Limen for Frequency  –  DLF),   oraz test rozdzielczości czasowej układu słuchowego (ang. Gap Detection Test  – GDT).
 3. Prawidłowe rozumienie mowy utrudnionej (o zmniejszonej redundancji) – adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie (ang. Adaptive Speech in Noise – ASPN).

 

Testy psychoakustyczne na platformie APD Medical obejmują: 
1. Test Reakcji Słuchowej (TRS)  
2. Test Reakcji Wzrokowej (TRW); 
3. Adaptacyjny, jednosylabowy Testu Rozumienia Mowy w Szumie  (ASPN-S); 
4. Adaptacyjny, zdaniowy Testu Rozumienia Mowy w Szumie (ASPN-Z); 
5. Test Sekwencji Częstotliwości (FPT); 
6. Adaptacyjny Test Rozdzielczości Czasowej Układu Słuchowego (GDT); 
7. Adaptacyjny Test Rozdzielczości Częstotliwościowej (DLF)  
8. Rozdzielnouszny Test Liczbowy (DDT).

 

Ostatni z wymienionych testów ocenia integrację informacji słuchowej płynącej z obu uszu oraz transfer informacji pomiędzy obiema półkulami mózgowymi (Musiek i Weihing, 2011). Test sekwencji częstotliwości FPT (Frequency Pattern Test) (Pinheiro i Ptacek, 1971) dostarcza informacji o zdolności różnicowania częstotliwości dźwięków oraz o krótkotrwałej pamięci słuchowej. Pośrednio na podstawie tego testu możemy wyciągać wnioski o stopniu dojrzałości układu słuchowego oraz funkcji prawej półkuli mózgu.  

Od jakiego wieku możemy przeprowadzić diagnozę?

Diagnozę ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego możemy wykonać od 4 roku życia,  u dzieci mówiących i współpracujących. Dla każdej grupy wiekowej określone zostały zestawy testów odpowiednie do możliwości rozwojowych dziecka. W wieku 4-6 lat badania określają ryzyko wystąpienia zaburzeń APD. U dzieci od siódmego roku życia możemy postawić diagnozę audiologiczną. W zależności od uzyskanego wyniku dla dziecka dobierana jest odpowiednia terapia słuchowa. Konsultacja wyników wraz z ustaleniem planu terapii dziecka odbywa się od razu po wykonaniu badań diagnostycznych.

Postępowanie terapeutyczne

Terapia dzieci z APD opiera się na treningu słuchowym, którego celem jest poprawa sprawności wyższych funkcji słuchowych. Wymaga również odpowiedniej opieki pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii logopedycznej, a także terapii integracji sensorycznej – szczególnie dla podtypu deficyt integracji APD. Doskonalenie komunikacji międzypółkulowej, ćwiczenia koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej są – obok zasadniczego treningu słuchowego – aktywnościami zalecanymi przez ASHA, Brytyjskie Towarzystwo Audiologiczne, w celu szybkiej poprawy funkcjonowania dzieci z deficytem integracji APD. Od niedawna w Polsce dostępny jest program do terapii dzieci z APD o nazwie Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy ®. Został on opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i logopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się dzieci z APD i poprawy ich możliwości uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe. Niewątpliwą zaletą Neuroflow ATS ® jest możliwość prowadzenia treningu zarówno w gabinecie terapeutycznym, jak i w warunkach domowych pod nadzorem rodziców.  Program pozwala ćwiczyć rozumienie mowy w obecności różnych rodzajów dystraktorów. Stosunek sygnału do szumu (SNR) jest dostosowany do wyników uzyskiwanych przez dziecko. Podczas ćwiczeń ma ono szansę – dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej i wielokrotnym powtórzeniom słów – dokonywać wielu kolejnych spostrzeżeń i obserwacji. W ten sposób w pamięci słuchowej dziecka zostają na trwałe stworzone bardziej wyraźne wzorce ćwiczonych słów, tak by później w codziennym funkcjonowaniu ich zrozumienie nie wymagało już tak dużego wysiłku. Dzięki wykorzystaniu w programie bogatego materiału słownego, ciekawych wierszy i opowiadań poszerza się zakres słownictwa dziecka. Program doskonali umiejętność rozumienia słuchanych opowiadań i zagadek w obecności rozpraszających szumów. Część sesji terapeutycznych zaprojektowano w celu doskonalenia umiejętności kierowania uwagi, możliwe jest ćwiczenie uwagi rozproszonej oraz ukierunkowanej. W efekcie program usprawnia nie tylko procesy przetwarzania słuchowego, ale również znacznie szerzej pojmowaną pamięć słuchową i uwagę słuchową (Fey i in., 2011).  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć klikając na odnośnik:

AUDIOMED APARATY SŁUCHOWE

ul. M. Reja 16/18 lok. 2

87-800 Włocławek

tel: 54 426 25 85,   604 479 703

Social Media